CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA) PARA A CONSERVACIÓN, DESENVOLVEMENTO E UTILIZACIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS DAS RAZAS BOVINAS AUTÓCTONAS GALEGAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN, DA OVELLA GALEGA, CABRA GALEGA, GALIÑA DE MOS, E DOS SEUS PRODUTOS DERIVADOS, FOMENTANDO O USO COMERCIAL DESTES COMO ELEMENTO CLAVE PARA A SÚA CONSERVACIÓN, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.


Obxecto

O OBXECTO DESTE CONVENIO É ESTABLECER AS CONDICIÓNS PARA A CONSERVACIÓN, DESENVOLVEMENTO E UTILIZACIÓN SOSTIBLE DOS RECURSOS ZOOXENÉTICOS DAS RAZAS BOVINAS AUTÓCTONAS GALEGAS EN PERIGO DE EXTINCIÓN, DA OVELLA GALEGA, CABRA GALEGA, GALIÑA DE MOS, E DOS SEUS PRODUTOS DERIVADOS, FOMENTANDO O USO COMERCIAL DESTES COMO ELEMENTO CLAVE PARA A SÚA CONSERVACIÓN POR PARTE DA FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA).

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

03-01-2020

Datas de vixencia

Vixente desde 03-01-2020 ata 31-12-2022

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 1.266.000,00 €
FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA) 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2020-0004.pdf CONVENIO 2020-0004 MEMORIA.pdf

Histórico de modificacións


Modificación

Data da sinatura

27-07-2020

Vixencia

Vixente desde: 27-07-2020 Vixente ata: 31-12-2022

Obxecto

As partes acordan asinar a presente addenda conforme ás seguintes cláusulas: CLÁUSULAS PRIMEIRA. Modifícase a Cláusula Décimo Sétima. Vixencia do convenio e financiamento, quedando redactada como segue: O presente convenio, que producirá efectos dende a data de sinatura do convenio ata o 31 de decembro do 2022, asínase para o período 2020-2022, coa seguinte dotación máxima para cada unha das anualidades do convenio: - 422.000 € para o ano 2020. - 422.000 € para o ano 2021, dos que 95.000 € estarán destinados á participación nos eventos Feira Internacional Semana Verde de Galicia e SALIMAT. - 422.000 € para o ano 2022, dos que 95.000 € estarán destinados á participación nos eventos Feira Internacional Semana Verde de Galicia e SALIMAT. Os pagos efectuaranse con cargo á aplicación orzamentaria 14.04.713C.781.1 do código proxecto 2016 00191. O convenio está cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) cunha porcentaxe de financiamento do 75%, o 7,5% correspondería ao Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e o 17,50% restante á Xunta de Galicia. SEGUNDA. Modifícase o ANEXO II. Cadro de previsión de actuacións e custos anuais, quedando redactado como segue: Os importes por concepto e tipo de gasto reflectidos nos cadros corresponden a cálculos estimados durante cada un dos tres anos de vixencia do convenio, que poderán ser obxecto de variacións no momento da xustificación das actuacións, en función das actividades desenvolvidas e os obxectivos acadados. No ano 2020 o importe previsto para ‘PROMOCIÓN NA SEMANA VERDE DE GALICIA’ será destinado a outras actividades de promoción das previstas no convenio. ANO 2020 CONCEPTO ACTUACIÓNS IMPORTE PERSOAL Persoal propio da entidade asignado á realización de traballos do convenio. 224.000,00 € TAREFAS DE CONSERVACIÓN IN/EX SITU Actuacións encamiñadas ao mantemento in/ex situ de animais e á creación e conservación de xermoplasma. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 16.000,00 € ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á MELLORA DAS EXPLOTACIÓNS E A PRODUCIÓN Estudos e actuacións encamiñadas á mellora e procura da viabilidade das explotacións. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 16.000,00 € ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN Actuacións de promoción das razas e dos produtos derivados das mesmas. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 159.000,00 € ANALÍTICAS DE XENOTIPADO Análises laboratoriais 7.000,00 € TOTAL 422.000,00 € CONCEPTO ACTUACIÓNS IMPORTE PERSOAL Persoal propio da entidade asignado á realización de traballos do convenio. 224.000,00 € TAREFAS DE CONSERVACIÓN IN/EX SITU Actuacións encamiñadas ao mantemento in/ex situ de animais e á creación e conservación de xermoplasma. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 16.000,00 € ACTUACIÓNS ENCAMIÑADAS Á MELLORA DAS EXPLOTACIÓNS E A PRODUCIÓN Estudos e actuacións encamiñadas á mellora e procura da viabilidade das explotacións. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 16.000,00 € ACTUACIÓNS DE PROMOCIÓN Actuacións de promoción das razas e dos produtos derivados das mesmas. - Material non inventariable - Material inventariable - Programas informáticos e webs - Actividades de divulgación - Gastos varios 64.000,00 € ANALÍTICAS DE XENOTIPADO Análises laboratoriais 7.000,00 € PROMOCIÓN NA SEMANA VERDE DE GALICIA Actuacións de promoción das razas e dos produtos derivados das mesmas na Feira Internacional Semana Verde de Galicia e no SALIMAT 95.000,00 € TOTAL 422.000,00 €

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 1.266.000,00 €
FEDERACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA (BOAGA) 0,00 €

Documentación

ADDENDA CONVENIO 1 2020-0004 .pdf ADDENDA CONVENIO 1 2020-0004 MEMORIA.pdf