CONVENIO DE COLABORACION ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERIA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP), PARA A REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCION E PROTECCIÓN DA SAÚDE.


Obxecto

1.- O OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO É REGULAR AS CONDICIÓNS QUE REXERÁN A RELACIÓN ENTRE A VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, E A FEGAMP COMO ENTIDADE COLABORADORA E OS CONCELLOS QUE SE ADHIRAN E ACEPTEN AS SUBVENCIÓNS CUXAS BASES REGULADORAS SE RECOLLEN NESTE CONVENIO PARA O FINANCIAMENTO E DESENVOLVEMENTO DE : PROGRAMAS DE AXUDAS PARA UNIDADES ASISTENCIAIS DE DROGODEPENDENCIAS (UADS), A TRAVÉS DOS CONCELLOS QUE DISPOÑAN DESTAS UNIDADES, ATENDENDO A PLANIFICACIÓN, CRITERIOS, GUÍAS, PROGRAMAS E PROCEDEMENTOS ESTABLECIDOS POLO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE NO CIRCUÍTO DE ASISTENCIA SANITARIA AOS TRASTORNOS ADICTIVOS EN GALICIA PUBLICADO EN 2011. AS AXUDAS AXUSTARANSE AO DISPOSTO POLA LEI 8/2008, DO 10 DE XULLO, DE SAÚDE DE GALICIA E COMPRENDERÁN, ENTRE OUTRAS, AS FUNCIÓNS DE PREVENCIÓN, PRESCRICIÓN E PROCEDEMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÉUTICOS, REHABILITACIÓN EN PACIENTES CON DÉFICIT FUNCIONAL RECUPERABLE, A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE NO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN E A REALIZACIÓN DAS PRESTACIÓNS SOCIOSANITARIAS QUE CORRESPONDAN EN COORDINACIÓN CO SISTEMA DE SERVIZOS SOCIAIS. 2.- DENTRO DO MARCO DE DESENVOLVEMENTO DO PACTO LOCAL, O PRESENTE CONVENIO ESTABLECE AS CONDICIÓNS QUE REXERÁN ENTRE A CONSELLERÍA DE SANIDADE, O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E A FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP). 3.- DE CONFORMIDADE COA LEI 1/2016, DO 18 DE XANEIRO, DE TRANSPARENCIA E BO GOBERNO DE GALICIA, COA LEI 19/2013, DE 9 DE DECEMBRO. DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA E BO GOBERNO, E CO PREVISTO NO DECRETO 132/2006, DE 27 DE XULLO, POLO QUE SE REGULAN OS REXISTROS PÚBLICOS CREADOS NOS ARTS 44 E 45 DA LEI 7/2005, DE 29 DE DECEMBRO, DE PRESUPOSTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PARA O ANO 2006, A SINATURA DO PRESENTE CONVENIO SUPORÁ O CONSENTIMENTO EXPRESO Á ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. PARA INCLUIR E FACER PÚBLICOS OS DATOS REFIRIDOS AO PRESENTE ACORDO NOS REXISTROS DE CONVENIOS DA XUNTA DE GALICIA, POLO QUE O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE DARÁ PUBLICIDADE DESTE ACORDO DE CONFORMIDADE CO QUE ESTABLECEN AS DISPOSICIÓNS APLICABLES NA MATERIA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

07-11-2017

Datas de vixencia

Vixente desde 07-11-2017 ata 31-03-2018

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS (FEGAMP) 0,00 €
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (SERGAS) 3.979.799,92 €
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 0,00 €

Documentación

CONVENIO 2017-1068.pdf CONVENIO 2017-1068 MEMORIA.pdf