CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E AS CONSELLERÍAS DE TRABALLO E BENESTAR, SANIDADE E CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPERÁ.


Obxecto

A PARTICIPACIÓN NO PLAN DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPERÁ, OFERTADO A TRAVÉS DA SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR, DO PERSOAL DEPENDENTE DAS CONSELLERÍAS ASINANTES, ASÍ COMO O PERSOAL DO SERGAS E DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS QUE ESTEAN VINCULADOS PROFESIONALMENTE CON SERVIZOS E RECURSOS DE ATENCIÓN TEMPERÁ. ASÍ MESMO, SERÁ OBXECTO DO PRESENTE CONVENIO A COLABORACIÓN E O DESENVOLVEMENTO CONXUNTO DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FORMATIVO, DIVULGADOR E INVESTIGADOR EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPERÁ, COMPETENCIA DAS INSTITUCIÓNS ASINANTES, CO FIN DE ACTUAR DA FORMA MÁIS EFICAZ E EFICIENTE NA UTILIZACIÓN DOS MEDIOS HUMANOS, MATERIAIS E ORGANIZATIVOS DE CADA UNHA DELAS, PARA UN MELLOR CUMPRIMENTO DOS FINS DE TODAS AS PARTES EN BENEFICIO DA CIDADANÍA E DA SOCIEDADE GALEGA.

Tipo

Convenio de colaboración

Data da sinatura

01-06-2015

Datas de vixencia

Vixente desde 01-06-2015 ata 31-12-2015

Entidades asinantes e cantidades achegadas

Entidade Cantidade
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 0,00 €
CONSELLERÍA DE SANIDADE 0,00 €
CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 0,00 €
ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EGAP) 0,00 €